Nytt: DM Degenerativ Myelopati
 


OM HÖFTLEDSDYSPLASI - HD och KNÄLEDSLUXATION - PATELLA - PL

Mopsrasen rankas fortfartande på andra plats i USA av OFA - Orthopedic foundation for Animals, efter engelsk bulldogg, som toppar hd-statistiken. Inga mopsar, 0.0% av 406 avlästa mopsar åren 1974 - 2010 anges ha 'utmärkta höfter', och 64.83% anges ha HD i någon grad:
406 mopsar finns med i statistiken från OFA


Även i svenska Rasdata finns mopsar med HD noterade under Veterinära data:


Höftledsfel förekommer alltså även bland våra mopsar, men trots detta avslog rasklubben en motion till Mops Ordens årsmöte 2007 om att rekommendera uppfödarna att HD-röntga avelsdjuren innan parning.

Uppfödarnas intresse av att kontrollera HD-status på avelsdjuren är fortfarande år 2010 så gott som obefintligt, vilket framgår av SKK Avelsdata. Samma sak gäller knäledsundersökningar, vilket innebär att risken för knäledsluxationer, som kräver kostsamma operationer förskjuts från uppfödarna till valpköpare och försäkringsbolag. Uppfödarna själva undviker små besvär och omkostnader.

Både den brittiska mopsklubben och den kanadensiska mopsklubben föreskriver i sina etiska riktlinjer att medlemmar inte bör avla på hanar och tikar med kända genetiska defekter - däribland nämns även höftledsdysplasi.

SKK SVENSKA KENNELKLUBBEN stipulerar bland annat följande allmänna riktlinjer: Information om röntgenkontroll av leder gällande svenskägda hundar

Citat på sidan 3: "Central bedömning och registrering av hundens höftleder är ett led i Svenska Kennelklubbens genetiska hälsoprogram för bekämpning av höftledsdysplasi, en till stor del ärftligt betingad utvecklings-rubbning som förekommer hos hundar inom många raser.

För att resultatet skall bli officiellt måste hunden vid röntgentillfället vara ID-märkt och för flertalet raser minst 12 månader gammal. Fr.o.m. 2000.01.01 gäller för vissa raser 18 månader som lägsta åldersgräns. Till röntgenundersökningen skall hundens registreringsbevis medtas för kontroll och vidimering av hundens identitet."

Resultatet av höftledsröntgen publiceras numera offentligt och tillgängligt för alla på webben i SKK Hunddata och SKK Avelsdata. Hittills har bara ett fåtal mopsar HD-röntgats i Sverige.

I Finland är det något vanligare att HD-undersöka mopsar och där har det förekommit att t.o.m. mopsar med championtitlar, som har använts i avel har befunnits vara dysplastiska med HD grad C, D eller E:

Se kennelöversikten i FKK KoiraNet - klicka "På svenska" och sedan "Uppfödare": finska mopskennlar med kullar de senaste 5 åren

SKK SVENSKA KENNELKLUBBEN Information om avel, hälsoprogram och HD m.m. 2006

Citat i fetstil på sidan 15:

"Det kan aldrig vara försvarbart att para två grava (D eller E) dysplaster." SKK/AK

Högsta Domstolen om HD

NJA 1989 s. 156 (NJA 1989:32) Utdrag Domsnummer DT10-89 1989-04-12:

"Den som köper en i Svenska Kennelklubben registrerad och veterinärbesiktigad hundvalp från en yrkesmässigt verksam uppfödare bör, som HovR:n anfört, kunna utgå från att valpen inte lider av ärftligt betingade anlag till att utveckla en sjukdom som kan bli livshotande. Det är rimligt att säljaren får bära det skadeståndsrättsliga ansvaret, om anlagen redan tidigt utvecklas så att hunden inte kan användas för avsett ändamål. Som HovR:n funnit skall (säljaren) utge skadestånd till (köparen) med bestämt belopp med stöd av 42 § 2 st köplagen.

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut."


DKK AVELSRESTRIKTIONER FÖR MOPS I DANMARK
BETR. HÖFTLEDSDYSPLASI OCH PATELLA LUXATION
- Utdrag

Generell HD information:
Det finns inte krav på HD-rontgen i denna ras.
Ifall det av aannan anledning konstaterats D eller E status, kan dessa hundar icke användas i avel.
Gäller for alla hundar i rasen efter den 1 januari 2005.

Patella Luxation (PL):
Avkomma kan bara stambokföras, i fall bägge foräldrarna har en officiell Patella Luxation (PL) - bedömning registrerad i DKK innan parning med följande krav på status:
PL 0 får användas i avel
PL 1 får bara paras med PL 0
PL 2 och PL 3 får icke användas i avel
Undersökningen kan tidigast företas, när hunden är 12 månader gammal och skall bara företagas en gång.
Gäller for alla hundar i rasen efter den 1 januari 2011


BAKGRUND:

Enl. Jordbruksverkets föreskrifter för avel och Europarådets konvention är det bl.a. inte tillåtet att använda hundar i avel som för vidare anlag till sin avkomma som medför stor risk för: "allvarliga sjukdomar eller funktionsnedsättningar" eller exempelvis "med stor sannolikhet bär ett recessivt sjukdomsanlag i dubbel uppsättning - eller ett enkelt recessivt sjukdomsanlag såvida inte parning sker ned individ som är konstaterat fri från motsvarande anlag". Avel som kan medföra lidande för hund eller katt är förbjuden och detta gäller ALLA personer oavsett ev. medlemskap, som tar valpar på sin tik eller låter sin hanhund betäcka - även blandraser och oregistrerade hundar.

Utdrag ur Svenska Kennelklubbens Grundregler fr.o.m. 2009 som gäller varje medlem i SKK: Moment 2:3 " --- att i avelsarbetet undvika parningskombination som utifrån tillgänglig information ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman." Moment 4:4 "att i överlåtelsehandlingen införa om hunden vid tiden för överlåtelsen är behäftad med sjukdom, fel, defekt eller känd genetisk belastning."

 
Design www.friskafrallor.info