Nytt: Degenerativ Myelopati
 


OM HÖFTLEDSDYSPLASI - HD och KNÄLEDSLUXATION

Fransk bulldogg rankas på 21:a plats i USA av OFA - Orthopedic Foundation for Animals, i HD-statistiken. 1,5% av 1.050 avlästa frallor åren 1974 - 2012 anges ha 'utmärkta höfter' - och 29,0% anges ha HD i någon grad: 1050 frallor finns med i statistiken från OFA


Fransk bulldogg rankas på 28s:e plats i USA i OFA:s patellastatistik. Av 1.363 frallor undersökta 1974 - 2012 har 94,7s% normala knäleder. 5,3% har patellaluxation i någon form.

FBK Rasklubbens styrelse tillstyrkte 2007 en motion om att rekommendera HD-röntgen av avelsdjuren innan parning, men den röstades ner av Årsmötet.

FBK SVENSKA RASKLUBBEN HAR PUBLICERAT AVELSSTATISTIK
t.o.m. 2009
tidningen Småfranskan nr. 2/10, sid. 32 ff.

Uppfödarnas intresse av att kontrollera HD-status på avelsdjuren är fortfarande år 2010 så gott som obefintligt, vilket framgår av SKK Avelsdata. Likaså är trenden 2010 för knäledsundersökningar markant nedåtgående, vilket tyder på att risken för knäledsluxationer, som kräver kostsamma operationer framledes förskjuts från uppfödarna till valpköpare och försäkringsbolag.

I Sverige HD-röntgas och Patellaundersöks alltså få franska bulldoggar, vilket är anmärkningsvärt bl.a. därför att uppfödare säljer valpar till köpare, som är intresserade av att träna agility och liknande aktiviteter, som kräver felfria höft- och knäleder.

Detta är olämpligt, eftersom rasen förutom dåliga höfter och eventuellt svaga knän har anlag för diskbråck och i synnerhet likt alla kortnosiga hundar har begränsad andningskapacitet vid stress och ansträngning i varmt väder och kan drabbas av värmeslag eller luftvägskollaps, som är livshotande.

År 2008 februari noterades en tik och en hanhund i SKK Hunddata med måttlig HD grad D. År 2006 HD-röntgades bara 5 franska bulldoggar i Sverige - av dem var 3 dysplastiska: en bedömdes ha HD grad D (måttlig dysplasi) och de två andra grad E (höggradig dysplasi), det ena resultatet prel. Ingen bedömdes ha grad C (lindrig dysplasi).

SKK SVENSKA KENNELKLUBBEN stipulerar bl.a. följande:
Information om röntgenkontroll av leder gällande svenskägda hundar

Citat på sidan 3:
"Central bedömning och registrering av hundens höftleder är ett led i Svenska Kennelklubbens genetiska hälsoprogram för bekämpning av höftledsdysplasi, en till stor del ärftligt betingad utvecklings-rubbning som förekommer hos hundar inom många raser.

För att resultatet skall bli officiellt måste hunden vid röntgentillfället vara ID-märkt och för flertalet raser minst 12 månader gammal. Fr.o.m. 2000.01.01 gäller för vissa raser 18 månader som lägsta åldersgräns. Till röntgenundersökningen skall hundens registreringsbevis medtas för kontroll och vidimering av hundens identitet."

Resultatet av höftledsröntgen publiceras numera offentligt och tillgängligt för alla på webben i SKK Hunddata och SKK Avelsdata.

SKK Svenska Kennelklubbens information om avel,
hälsoprogram och HD m.m. 2006

Citat i fetstil på sidan 15:
"Det kan aldrig vara försvarbart att para två grava (D eller E) dysplaster."
SKK/AK

Högsta Domstolen om HD

NJA 1989 s. 156 (NJA 1989:32)
Utdrag Domsnummer DT10-89 1989-04-12:

"Den som köper en i Svenska Kennelklubben registrerad och veterinärbesiktigad
hundvalp från en yrkesmässigt verksam uppfödare bör, som HovR:n anfört,
kunna utgå från att valpen inte lider av ärftligt betingade anlag till att utveckla
en sjukdom som kan bli livshotande. Det är rimligt att säljaren får bära det
skadeståndsrättsliga ansvaret, om anlagen redan tidigt utvecklas så att hunden
inte kan användas för avsett ändamål
. Som HovR:n funnit skall (säljaren) utge
skadestånd till (köparen) med bestämt belopp med stöd av 42 § 2 st köplagen.

Domslut. HD fastställer HovR:ns domslut."


DKK AVELSRESTRIKTIONER FÖR MOPS I DANMARK
BETR. HÖFTLEDSDYSPLASI OCH PATELLA LUXATION
- Utdrag, citat

"Generell HD information:
Det finns inte krav på HD-rontgen i denna ras.
Ifall det av annan anledning konstaterats D eller E status, kan dessa hundar icke användas i avel.
Gäller för alla hundar i rasen efter den 1 januari 2005.
(Gäller även fransk bulldogg i Danmark - notera SKK/AKs vaga uttalande ovan)

Patella Luxation (PL):
Avkomma kan bara stambokföras, i fall bägge foräldrarna har en officiell Patella Luxation (PL) - bedömning registrerad i DKK innan parning med följande krav på status:
PL 0 får användas i avel
PL 1 får bara paras med PL 0
PL 2 och PL 3 får icke användas i avel
Undersökningen kan tidigast företas, när hunden är 12 månader gammal och skall bara företagas en gång.
Gäller för alla hundar i rasen efter den 1 januari 2011"


BAKGRUND:

Enl. Jordbruksverkets föreskrifter för avel och Europarådets konvention

är det bl.a. inte tillåtet att använda hundar i avel som för vidare anlag till sin avkomma
som medför stor risk för: "allvarliga sjukdomar eller funktionsnedsättningar" eller exempelvis
"med stor sannolikhet bär ett recessivt sjukdomsanlag i dubbel uppsättning - eller ett enkelt
recessivt sjukdomsanlag såvida inte parning sker ned individ som är konstaterat fri från
motsvarande anlag".
Avel som kan medföra lidande för hund eller katt är förbjuden och detta gäller
ALLA personer oavsett ev. medlemskap, som tar valpar på sin tik eller låter sin
hanhund betäcka - även blandraser och oregistrerade hundar.


Utdrag ur Svenska Kennelklubbens Grundregler fr.o.m. 2009 som gäller varje medlem i SKK:
Moment 2:3 " --- att i avelsarbetet undvika parningskombination som utifrån tillgänglig information
ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman."
Moment 4:4 "att i överlåtelsehandlingen införa om hunden vid tiden för överlåtelsen är behäftad med
sjukdom, fel, defekt eller känd genetisk belastning."

 
Design www.friskafrallor.info